คณะผู้บริหาร
 
 
 
นายสามารถ ครองสัตย์
นายก อบต.หนองอียอ
นายปฏิวัติ สระแก้ว
รองนายก อบต.หนองอียอ
นายสุจิน พรหมตวง
รองนายก อบต.หนองอียอ
นางสมใจ ณ เชียงใหม่
เลขานุการ นายก อบต.หนองอียอ