นายก อบต.หนองอียอ
ร่วมเวทีเสวนาการปฏิรูปการเรียนรู้
ครั้งที่ 11 ณ มิราเคิลแกรนด์
วันที่ 3-4 ธันวาคม 2555
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ณ วัดสว่างหนองอียอ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
หมู่ที่ 5 บ้านหัวเสือ
สนับสนุนโดย สปสช.หนองอียอ
     
อบต.หนองอียอรับรางวัล
คนไทยใจอาสา ปี 2555
จากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
วันที่ 23 กันยายน 2555
หนองอียอผสานชุมชนมินิมาราธอน
ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหนองอียอวิทยา
วันที่ 21 ตุลาคม 2555
ค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน
ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ขอนแก่น
วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2555
     
โครงการประชาอาสาปลูกป่าฯ
ณ ป่าชุมชนบ้านหนองอียอ
วันที่ 8 สิงหาคม 2555
เยาวชนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ วัดสว่างหนองอียอ
วันที่ 11 สิงหาคม 2555
โครงการโรงเรียนครอบครัว
ณ โรงเรียนหนองอียอวิทยา
วันที่ 2 กันยายน 2555
     
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
ณ วัดสว่างหนองอียอ
วันที่ 1 สิงหาคม 2555
โครงการชุมชนมวลชนสัมพันธ์
ณ บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9
วันที่ 25-30 พฤษภาคม 2555
ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกไผ่
ประจำปี 2555
วันที่ 15 สิงหาคม 2555
     
การประชุมแกนนำเด็กและเยาวชน
วางแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้
วันที่ 16 มิถุนายน 2555
การทำบุญถวายเพล
ณ วัดสว่างหนองอียอ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2555
การทำบุญตักบาตรงานปริวาสกรรม
ณ วัดป่าบ้านผือ อ.รัตนบุรี
วันที่ 28 กรกฎาคม 2555
     
การประชุมโครงการธนาคารขยะ
ณ โรงเรียนบ้านโนนเซียง
วันที่ 1 มิถุนายน 2555
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 2555
ณ วัดใหม่นางแคบ หมู่ที่ 7
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2555

โครงการฝึกอบรมความรู้ทาง
กฎหมายแก่บุคลากรของ อปท.
วันที่ 12 มิถุนายน 2555

     
โครงการบวชสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน
ประจำปี 2555
วันที่ 1-20 เมษายน 2555
วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว
ประจำปี 2555
วันที่ 11 เมษายน 2555
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
บ้านบุผาง หมู่ที่ 3
วันที่ 24 เมษายน 2555
     
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล
หนองอียอเกมส์ 55
วันที่ 23-27 มีนาคม 2555
การซ้อมแผนป้องกันอุบัติเหตุ
ประจำปี 2555
วันที่ 30 มีนาคม 2555
การออกกำลังกาย ประกอบไม้พลอง
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
วันที่ 10 เมษายน 2555
     
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้เกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์
ประจำปี 2555 วันที่ 8 มีนาคม 2555
กีฬาท้องถิ่นอำเภอสนมสัมพันธ์
ครั้งที่ 3 โพนโกเกมส์
วันที่ 14-15 มีนาคม 2555
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
วันที่ 22 มีนาคม 2555
     
งานดอกจาน ประสานใจ ไหว้ปู่ตา
ประจำปี 2555
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2555
การประเมินหมู่บ้านสุขภาพดีถ้วนหน้า
ประจำปี 2555
วันที่ 6-15 กุมภาพันธ์ 2555
ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
ประจำปี 2555
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 5 มีนาคม 2555
   
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555
วันที่ 13 มกราคม 2555
ณ โรงเรียนหนองอียอวิทยา
รายงานผลการดำเนินงาน KM เยาวชน
วันที่ 16 มกราคม 2555
ณ ห้องประชุม อบต.หนองอียอ
นายก อบต.หนองอียอและทีมงาน
รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี 2554
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555
     
การเรียนรู้การเลี้ยงและขายกบ
แกนนำเด็กและเยาวชนหมู่ 2,7
โครงการ KM เด็กและเยาวชน
แกนนำเด็กและเยาวชนประชุม
เตรียมจัดกิจกรรมวันเด็ก
โครงการ KM เด็กและเยาวชน
แจกผ้าห่มกันหนาว
ให้ผู้ประสบภัยหนาว ปี 2555
จำนวน 415 ราย
     
ค่ายเด็กและเยาวชน
โครงการ KM เด็กและเยาวชน ปี 2555
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2554
ภาพกิจกรรม ชุดที่ 4
สมาชิกสภา อบต.หนองอียอ
เข้าอบรมหลักสูตรสมาชิกสภา อบต.
วันที่ 19-23 ธันวาคม 2554
ณ โรงแรมทองธารินทร์
วารสาร อบต.หนองอียอ
สรุปผลการดำเนินงาน
ปี 2554
     
ค่ายเด็กและเยาวชน
โครงการ KM เด็กและเยาวชน ปี 2555
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2554
ภาพกิจกรรม ชุดที่ 1
ค่ายเด็กและเยาวชน
โครงการ KM เด็กและเยาวชน ปี 2555
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2554
ภาพกิจกรรม ชุดที่ 2
ค่ายเด็กและเยาวชน
โครงการ KM เด็กและเยาวชน ปี 2555
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2554
ภาพกิจกรรม ชุดที่ 3
     
     
กิจกรรม การเรียนรู้ วิชาชีพ วิชาชุมชน โครงการจัดการความรู้เด็กและเยาวชน
ปี 2554
นางยุภาวดี บุญมาก
นายก อบต.หนองอียอ
รับวุฒิบัตร จากสถาบันพระปกเกล้า
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวามหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2554
     
การมอบรางวัลและถอดบทเรียน
โครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ปี 2554
วันที่ 28 ก.ย.2554
ประเพณีการตักบาตรเทโวโรหณะ
ณ วัดสว่างหนองอียอ
วันที่ 13 ต.ค.2554
ประเพณีลอยกระทง ปี 2554
ณ วัดสว่างหนองอียอ
วันที่ 10 พ.ย.2554
     
คณะกรรมการประเมิน อปท.
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2554
ตรวจประเมิน อบต.หนองอียอ
วันที่ 23 ก.ย.2554
อบรมการทำน้ำยาล้างจาน
ประจำปงบประมาณ 2554
วันที่ 25 ก.ย.2554
อบรมการเพาะเลี้ยงกบ
ประจำปงบประมาณ 2554
วันที่ 26-27 ก.ย.2554
     
โครงการกำจัดวัชพืชหนองหัวเสือ
บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5
วันที่ 22-29 ก.ค.2554
โครงการจัดการความรู้เด็กและเยาวชน
เวทีสร้างความเข้าใจ
วันที่ 13 ส.ค.2554
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข
สร้างรอยยิ้ม ปี 2554
วันที่ 7 ก.ย.2554
     
เวทีสรุปบทเรียนเครือข่ายเยาวชน
คุ้มครองผู้บริโภค
วันที่ 15-16 มิ.ย..2554

โครงการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2554
วันที่ 17 มิ.ย..2554

โครงการงานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2554
วันที่ 15 ก.ค.2554
     
โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น ประจำปี 2554
วันที่ 19-22 เม.ย..2554

โครงการบวชสามเณรหมู่
ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2554
วันที่ 1-20 เม.ย..2554

โครงการทำบุญเทศน์มหาชาติ
ประจำปี 2554
วันที่ 12-18 เม.ย..2554
     
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ผู้สูงอายุและครอบครัว ประจำปี 2554
วันที่ 12 เม.ย.2554
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ ประจำปี 2554
วันที่ 22 มี.ค.2554
การแข่งขันกีฬาหนองอียอเกมส์
ประจำปี 2554
วันที่ 23-31 มี.ค.2554
     
พิธีมอบบ้านท้องถิ่นไทยฯ
นายอำเภอสนม ประธานในพิธี
วันที่ 10 ม.ค.2554
     
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
ประจำปี 2554
วันที่ 18 มี.ค.2554
ประเพณีวันลอยกระทง
ประจำปี 2553
วันที่ 21พ.ย.2553
ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
สนมคัพ ครั้งที่
วันที่ 7 -14 มี.ค.2554
     
แจกผ้าห่มกันหนาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
วันที่ 30 ธ.ค.2553