เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดงานสัมมนาประจำปี 2554  เรื่อง “ก้าวรุก ตั้งรับ ภัยพิบัติ : บทบาทท้องถิ่นไทย”
ณ ห้องแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
โดยมีรองศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชยรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
กล่าวเปิดงานพร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการภัยพิบัติ
มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในงานนี้ ได้มีพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ
หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารท้องถิ่น
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
ได้สำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรและได้รับวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะในงานดังกล่าว