x x gtutikit ;ki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศกำหนดนโยบาย-มาตรการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ข้อบัญญัติ เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2560
แบบ ปปช.1 โครงการ ขุดลอกลำห้วยไผ่ จากบ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 ไปบ้านอาเลา หมู่ที่ 6
แบบ ปปช.1 โครงการ ขุดลอกลำห้วยน้อยบ้านอาเลา หมู่ที่ 6
แบบ ปปช.1 โครงการ ปรับปรุงลงหินคลุกถนนที่ชำรุด
แบบ ปปช.1 โครงการ ขุดลอกหนองช้าง บ้านบุผาง หมู่ที่ 3
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลงหนองตาด..... แบบ ปปช.1
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ หมู่4 หมู่6 หมู่11
ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของนายก อบต.
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล
ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ปี 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีโรงเรือน ปี 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราบ้านอาเลา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองอียอ
ประกาศประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราบ้านอาเลา แบบ ปปช.1
ประกาศประมูลเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองอียอ แบบ ปปช.1
คะแนน LPA 2559 (อบต.หนองอียอ ลำดับที่ 148)
รายงานความพึงพอใจของประชาชนประจำปี 2559
รายงานผลการปฏิบัติงานปี 2559
ประกาศ อบต.เชิญชวนเสนอราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศ อบต.เชิญชวนเสนอราคาจ้าง จำนวน 6 โครงการ
ประกาศ อบต.เชิญชวนเสนอราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
ประกาศ อบต.เชิญชวนเสนอราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ
แบบแสดงราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7
แบบแสดงราคากลาง โครงการลงหินคลุกจากทางแยกโรงเรียนบ้านอาเลา เชื่อมล าห้วยไปบ้านค้อ
แบบแสดงราคากลาง โครงการลงหินคลุกจากบ้านบุผาง ไปหนองช้าง
แบบแสดงราคากลาง โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมลงหินคลุกเป็นจุด ๆ จ ำนวน 22 จุดจากทางโค้งศิริถำวรไปบ้ำนทุ่งสว่ำง หมู่ที่ 2
แบบแสดงราคากลาง โครงการขุดลอกหนองตานัน บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1
แบบแสดงราคากลาง โครงการขุดลอกหนองนางแคบ บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7
แบบแสดงราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5
แบบแสดงราคากลาง โครงการขุดลอกล ำห้วยบุหวำย บ้ำนส ำโรง หมู่ที่ 8
แบบแสดงราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินจากทิศใต้วัดสว่างหนองอียอ ไปบ้านจบก หมู่ที่ 11
แบบแสดงราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเซียง หมู่ที่ 4
แบบแสดงราคากลาง โครงการเกรดปรับแต่งผิวจราจรถนนภายในต าบลหนองอียอ จ านวน 11 หมู่บ้าน
แบบแสดงราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นล าห้วยไผ่บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 2
แบบแสดงราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลำห้วยไผ่บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1
แบบแสดงราคากลาง โครงการ ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านส ำโรง หมู่ที่ 8
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560(01/10/2559)
ประกาศประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ปี 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2559
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีโรงเรือน ปี 2559
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสาย
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นพนักงานส่วนตำบล
รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2558
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง บริหาร
ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558
ข้อบัญญัติตำบล-กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาที่เล่นสำหรับเด็ก (29/07/2558) ประกาศราคากลาง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (20/07/2558) ประกาศราคากลาง แบบ ปปช.1
ประกาศกำหนดสถานที่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้าย ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2558
ประชาสัมพันธ์การจจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี 2558
ประชาสัมพันธ์การจจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี 2558
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านหัวเสือ-โรงเรียนบ้านอาเลา
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางแคบถึงวัดใหม่นางแคบ
ประกาศสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านศิริถาวร
ประกาศสอบราคาจ้างสายอาเลา-อาเยาะ คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างลงหินคลุกสายหนองอียอ หมู่ที่ 11-ศิริถาวร หมู่ที่ 2 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างลงหินคลุกสายหนองหัวผี หมู่ที่ 2 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างลงหินคลุกสำโรง-บุผาง หมู่ที่ 3 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบสระหนองตาด หมู่ที่ 10 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างลงหินคลุกแยกนาดี โนนสุข หมู่ที่ 9 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างลงหินคลุกหมู่ 4-หมู่ 6 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างลงหินคลุกโนนเซียง-หนองหว้า หมู่ที่ 4 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างลงหินคลุกสามแยกนาดี โนนสุข หมู่ที่ 9 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างลงหินคลุกวัดใหมเส้น่นางแคบหมู่ที่ 7 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศผลสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองอียอ คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างขยายผิวจราจร 2 ข้าง ถนน คสล. คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองอียอ คลิ๊กดูรายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และขยายผิวจราจร 2 ข้าง ถนน คสล. คลิ๊กดูรายละเอียด
กำหนดการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2555 คลิ๊กดูรายละเอียด
อบต.หนองอียอรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นจำนวน 7 ตำแหน่ง คลิ๊กดูรายละเอียด
อบต.หนองอียอ ได้รับรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2554 คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2555 คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียด
วารสารประชาสัมพันธหน่วยงาน อบต.หนองอียอ ประจำปี 2554
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองช้าง บ้านบุผาง หมู่ที่ 3 [19/12/2554]
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9 [19/12/2554]
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 2 [19/12/2554]
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 [19/12/2554]
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจร บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 [19/12/2554]
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 [19/12/2554]
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโนนเซียง หมู่ที่ 4 [19/12/2554]
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงาน
ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร[13/12/2554]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงาน
ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร[13/12/2554]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองช้าง บ้านบุผาง หมู่ที่ 3 [1/12/2554]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9 [1/12/2554]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 2 [1/12/2554]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 [1/12/2554]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจร บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 [1/12/2554]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 [1/12/2554]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโนนเซียง หมู่ที่ 4 [1/12/2554]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงาน
ผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร[1/12/2554]
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร[26/10/2554]
ขอเชิญประชาชนชาวตำบลหนองอียอ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประเมิน อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554วันที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 08.30 น.
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ประสบสาธารณภัยลงหินคลุก หมู่ที่ 2
กำหนดการประเมินหมู่บ้านน่าอยู่ รอบที่ 2... [กำหนดการ]...[เกณฑ์ประเมิน]...[สรุปผลการถอดบทเรียนครั้งที่ 1]
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางแคบ หมู่ 7-บ้านโนนเซียงหมู่ 4
อบต.หนองอียอ ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุมสภา อบต.หนองอียอ วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองอียอ คลิ๊กดูระเบียบวาระการประชุม[27/07/2554]
อบต.หนองอียอ จะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพทุกประเภทในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 คลิ๊กดูกำหนดการ [29/07/2554]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายทางโค้งศิริถาวร -สัจจัง [27/04/2553]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนางแคบ-บ้านโนนเซียง [27/04/2553]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ [27/04/2553]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระน้ำบ้านอาเลา [27/04/2553]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 [04/01/2553]
สอบราคาจ้างโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) [04/01/2553]
สอบราคาจ้างโครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ 4[08/12/2552]
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำเพื่อการเกษตร [08/12/2552]
สอบราคาจ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินทางสายบ้านอาเลา [08/12/2552]
สอบราคาจ้างโครงการเสริมสร้างถนนดินรอบหนองช้างบ้านบุผาง หมู่ 3[08/12/2552]